specyfikacja przedmiotu co to jest
Stopa dyskontowa co znaczy Stopa procentowa krzyżówka Składka ubezpieczeniowa co to jest Strategia.

Specjalista od inwestowania na S

 • Czym jest Leasingu Przedmiotu Specyfikacja Co znaczy składających się na umowę leasingu, gdzie precyzyjnie zostaje określony element leasingu z wyszczególnieniem rodzaju, typu, wartości początkowej, ilości
 • Czym jest Jednoosobowa Spółka Krzyżówka kapitałowej regulaminy prawa dopuszczają gdyż utworzenie takiej firmy tylko odnośnie firmy z o.o. i firmy akcyjnej niedozwolone jest ponadto tworzenie firmy
 • Czym jest Kapitałowy Swap Co to jest umową dwóch stron, które najpierw transakcji przeprowadzają wymianę wartości nominalnych w dwóch różnych walutach, po ustalonym kursie a w dalszym ciągu
 • Czym jest SPA (Secure Payment Application) Słownik poprzez MasterCard odpowiednik technologii 3D-Secure Visy. Jest różna zastosowaniem specjalnej aplikacji, która musi być uruchomiona na komputerze, z którego
 • Czym jest Rozszerzający Swap Czym jest Swap, gdzie jedna ze stron ma sposobność przedłużenia czasu trwania umowy. Zastosowanie tego prawa obciążone jest tak zwany zapłatą terminową
 • Czym jest Ubezpieczenia Suma Co oznacza Stawka, do wysokości której towarzystwo odpowiada za szkody poniesione poprzez klienta
 • Czym jest Spółka z udziałem zagranicznym Tłumaczenie przynajmniej jeden z udziałowców nie jest obywatelem polskim aktualnie polskie prawo dopuszcza prowadzenie działalności z udziałem kapitału zagranicznego
 • Czym jest Week Spot Przykłady To jest ustalenie środków pożyczonych na jeden tydzień od momentu dostawy, która następuje po dwóch dniach roboczych. W skrócie S/W
 • Czym jest Draft Sales Definicja wykorzystywany do wykonywania transakcji przy zastosowaniu Imprintera, złożona jest z dwóch kart, na których odbijają się dane klienta z wypukłej karty
 • Czym jest Składka Encyklopedia wymóg odprowadzenia składki do Zakład Ubezpieczeń Socjalnych spoczywa na pracodawcy (22 procent) i pracowniku (23 procent). Dla osób urodzonych po 1 stycznia
 • Czym jest Walutowy Fundusz Stabilizacyjny Jak działa zasoby waluty obcej banku centralnego bądź skarbu państwa, których zastosowanie jest powiązane z ewentualną interwencją walutową. Celem interwencji jest
 • Czym jest Sekurytyzacja Czy jest wartościowych ABS w oparciu o portfel wierzytelności z tytułu umów leasingowych. Rozpowszechniona w stanach zjednoczonych ameryki forma refinansowania
 • Czym jest Sorbnet Pojęcie obsługujący zlecenia płatnicze wykonywane na rachunkach bieżących banków prowadzonych poprzez Departament Mechanizmu Płatniczego Centrali NBP. SORBNET
 • Czym jest Weksel Sola Wyjaśnienie Weksel własny wystawiony w jednym egzemplarzu
 • Czym jest Wydatków Suma Opis liczona przeważnie jako proc. wartości netto na miesiąc razy liczba miesięcy plus zapłata początkowa plus wartość wykupu plus prowizja plus wartość końcowa
 • Czym jest Funduszu Statut Informacje określających cel, obowiązki formalne i zasady funkcjonowania funduszy i warunki umowy zawartej między nabywcą jednostek uczestnictwa a towarzystwem
 • Czym jest Wskaźnika Wartości Strategia Znaczenie inwestowania, który sprowadza się do zakupu udziałów w agresywnych funduszach akcji, gdy walory te są niedowartościowane, i udziałów w funduszach o
 • Czym jest Częściowa Szkoda Co znaczy Szkoda wskutek której konieczne wydatki naprawy uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia są niższe niż 90% wartości sumy ubezpieczenia
 • Czym jest Standard & Poor's 500 Krzyżówka nowojorskiej. Jego kwotowania rozpoczęto w 1923 roku, a aktualnie złożona jest z 500 firm: 400 przemysłowych, 40 użyteczności publicznej, 40 instytucji
 • Czym jest System repartycyjny (o zdefiniowanym świadczeniu) Co to jest mechanizm emerytalny oparty na umowie pokoleniowej, gdzie pokolenie pracujące finansowało emerytów, z ich bieżących składek pochodziły wypłaty emerytur
 • Czym jest Industrial Times Straits Słownik Indeks zawierajacy 30 firm - blue chips z giełdy singapurskiej
 • Czym jest Weksli Redyskonta Stopa Czym jest bank centralny odkupuje od banków komercyjnych weksle, które zostały poprzez nie uprzednio zdyskontowane. Bank komercyjny może przedstawić weksel do
 • Czym jest Jawna Spółka Co oznacza opierając się na kodeksu firm handlowych nie jest różna w zasadzie od firmy cywilnej, niezbędne jest z kolei jej zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym i
 • Czym jest Finansowy Standing Tłumaczenie podmiotom gospodarczym ocena, zazwyczaj dokonywana poprzez bank przed udzieleniem kredytu czy przed emisją obligacji, akcji i tym podobne Od niej zależy
 • Czym jest Lista Stop Przykłady kart płatniczych. Karty mogą się znaleźć na liście z wielu powodów na przykład kradzieży, wycofania się banku z kredytowania klienta i tym podobne Znalezienie
 • Czym jest Cywilna Spółka Definicja opierając się na prawa cywilnego wspólnicy (minimum dwóch) firmy cywilnej zobowiązują się do dążenia do określonego, wspólnego celu gospodarczego wspólnicy
 • Czym jest Stopa oprocentowania kredytu lombardowego Encyklopedia jest udzielany poprzez bank centralny bankom komercyjnym na bardzo krótkie terminy (kilkudniowe) pod zastaw papierów wartościowych (bony skarbowe, obligacje
 • Czym jest Komandytowa Spółka Jak działa oparta na prawie handlowym, powstała wskutek umowy zawartej w formie aktu notarialnego firma komandytowa stanowi w zasadzie formę pośrednią między spółkami
 • Czym jest Strategia stałej proporcji portfela Czy jest Sposób inwestowania, odpowiednio z któą akcje i obligacje łączy się z sobą w stałej proporcji
 • Czym jest Slip (slip of paper) Pojęcie poprzez terminale POS, to jest potwierdzenie dokonania transakcji karta płatniczą. Terminal drukuje zawsze dwa egzempalże każdego potwierdzenia, jeden dla
 • Czym jest Akcyjna Spółka Wyjaśnienie firma kapitałowa utworzona w skutku zebrania poprzez wspólników kapitału akcyjnego w wysokości przynajmniej 500 tys. zł, pokrytego gotówką bądź aportami
 • Czym jest Publiczna Spółka Opis Firma, której akcje jednakże jednej emisji zostały dopuszczone poprzez KPWiG do obrotu publicznego
 • Czym jest Federalnych Rezerw System Informacje bankowości centralnej w Stanach Zjednoczonych. Stworzony w roku 1913 ma wspierać naród w osiąganiu ekonomicznych i finansowych celów. FRS złożona jest z Board
 • Czym jest Jednolitego Kursu System Znaczenie Mechanizm zawierania transakcji, gdzie wszystkie transakcje giełdowe dla danego papieru wartościowego zawierane są na danej sesji po tej samej cenie
 • Czym jest Swapcja Co znaczy sobie dwa instrumenty finansowe: opcje i swap. Opcja kupna (call) daje podmiotowi zajmującemu długą pozycję w opcji prawo, lecz nie wymóg kupna swapu
 • Czym jest Giełdowa Sesja Krzyżówka czasu, gdzie mogą być zawierane transakcje na giełdzie. Na giełdzie warszawskiej sesje odbywają się często w miejscu zwanym parkietem, od poniedziałku do
 • Czym jest Depozytowa Skrytka Co to jest sejfie bankowym, którą można wynająć za ustaloną zapłatą w celu przechowywania papierów wartościowych czy innych wartościowych elementów. Otwarcie sejfu zawsze
 • Czym jest Ciągłych Notowań System Słownik Mechanizm pozwalający na zawieranie transakcji na dany papier wartościowy na jednej sesji po różnych cenach
 • Czym jest Netto Składka Czym jest Ta część składki ubezpieczeniowej, która zostaje przeznaczoną na wypłatę odszkodowań i świadczeń
 • Czym jest Szkoda Co oznacza wartości ubezpieczonego mienia na skutek jego zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia albo zaboru w wyniku zdarzeń losowych objętych zakresem ochrony
 • Czym jest Procentowy Swap Tłumaczenie Najpopularniejszy rodzaj swapu. Jest on umową dwóch stron do dokonywania okresowych wzajemnych płatności odsetkowych opartych o kwotę fundamentalną poprzez
 • Czym jest Walutowe Spekulacje Przykłady terminowych transakcji walutowych przy świadomym podejmowaniu zwiększonego ryzyka w celu osiągnięcia zysku wynikającego z właściwie przewidzianego wzrostu albo
 • Czym jest Akcyjna Spółka Definicja której pieniądze zakładowy (pieniądze akcyjny) podzielony jest na akcje o równej wartości nominalnej. Firma akcyjna jest firmą kapitałową zaopatrzoną w
 • Czym jest Sdr Encyklopedia międzynarodowa jednostka walutowa (tak zwany szczególne prawa ciągnienia) o charakterze pieniądza bezgotówkowego, emitowana poprzez Międzynarodowy Fundusz
 • Czym jest Upadłościowej Masy Syndyk Jak działa prawna wyznaczona poprzez sąd do kierowania dorobkiem osoby bądź instytucji postawionej w stan upadłości zadaniem syndyka jest przeprowadzenie postępowania
 • Czym jest Giełdowa Spółka Czy jest Firma publiczna, której akcje jednakże jednej emisji są dopuszczone do obrotu giełdowego
 • Czym jest Skarga na czynności komornika Pojęcie w postępowaniu egzekucyjnym wnoszony do sądu rejonowego we wszystkich sytuacjach naruszenia regulaminów kodeksu postępowania cywilnego, niezależnie od wyraźnie
 • Czym jest Brutto Składka Wyjaśnienie tytułu wszystkich umów ubezpieczenia zawartych poprzez dane towarzystwo. Wykazuje się je łącznie ze wszystkimi dodatkami i uzupełnieniami za okresy zaległe, po
 • Czym jest Zerokuponowy Swap Opis stron polegającą na zamianie wzajemnych płatności odsetkowych opartych o wartość fundamentalną. Jedna ze stron dokonuje okresowych płatności na rzecz partnera
 • Czym jest Kuponowy Swap Informacje Coupon swap - jest rodzajem swapu procentowego, gdzie następuje zamiana płatności stałych na zmienne
 • Czym jest Walutowy Swap Znaczenie FX swap). Bazuje na zamianie jednej waluty na drugą po kursie spot z jednoczesnym ustaleniem dokonania w przyszłości transakcji odwrotnej po kursie terminowym
 • Czym jest Kapitałowa Spółka Co znaczy głównym elementem jest dorobek firmy (pieniądze) należy do nich firma akcyjna i firma z o.o. od firm osobowych odznacza je: zmienny pieniądze i skład osobowy
 • Czym jest Walutowe Strefy Krzyżówka które na mocy formalnych porozumień i uzgodnienień stosują jednolite zasady polityki walutowej. Zasady te obejmuja pomiędzy innymi sposób określania kursu
 • Czym jest Walutowy System Co to jest prawnych, reguł, zasad i zwyczajów określających warunki i regulujących metody funkcjonowania pieniądza w transakcjach międzynarodowych. Odznacza się krajowe
 • Czym jest Pieniądza Surogaty Słownik płatnicze emitowane poza systemem bankowym i skarbowym mające postać papierów wartościowych. W nie wszystkich sytuacjach surogatą pieniądza może być określony
 • Czym jest Umowy Strony Czym jest W umowie leasingu to są leasingobiorca i leasingodawca
 • Czym jest SPV (ang. Special Purpose Vehicle) Co oznacza Spólka celowa, przeważnie z o.o., która dokonuje emisji ABS w oparciu o aktywa sprzedane jej poprzez aranżera emisji
 • Czym jest Zwrotu Stopa Tłumaczenie iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym
 • Czym jest Strategia stałej wartości inwestycji Przykłady Sposób inwestowania, odpowiednio z którą co pewien moment wartość portfela jst wyrównywana do załozonej stawki
 • Czym jest System Bankowych Izb Rozliczeniowych (SYBIR) Definicja mechanizm Bankowych Izb Rozliczeniowych) jest oryginalnym polskim systemem opracowanym dla zapewnienia sprawnej obsługi rozliczeń międzybankowych netto
 • Czym jest Arbitrażowy Sąd Encyklopedia który rozstrzyga duży pomiędzy podmiotami gospodarczymi w oparciu o uproszczoną procedurę. Jego wyroki są wiążące dla stron, które zgodziły się na
 • Czym jest Podatkowa Skala Jak działa Ustala przedziały dochodu podlegającego opodatkowaniu i stawki, o które minimalizuje się podatek albo zaliczkę
 • Czym jest Pieniądza Nabywcza Siła Czy jest wartość pieniądza, która ustala liczba dóbr i usług jaką można zakupić za ustaloną jednostkę pieniężną. W ujęciu statycznym (w ustalonym momencie) jest ona
 • Czym jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) Pojęcie opierając się na kodeksu firm handlowych w firmie z z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa jedynie do
 • Czym jest Minimalne Saldo Wyjaśnienie Min. suma, jaka należy utrzymać na określonego rodzaju rachunku
 • Czym jest Kosztu Obniżenia Strategia Opis regularnych lokat w ramach funduszu inwestcyjnego tak, by w chwili umorzenia udziałów stawka uzyskana za pojedyńczy udział była wyższa od średniego kosztu jego
 • Czym jest Całkowita Szkoda Informacje Szkoda, wskutek której konieczne wydatki naprawy uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia przewyższają 90% wartości odtworzeniowej
 • Czym jest Swap Znaczenie mocy, której dwa podmioty (także nie bankowe) pożyczają siebie wzajemnie walutę. Celu takich umów jest wymiana (stąd nazwa) zobowiązań na przykład o zmiennym
 • Czym jest Strategia stałego przyrostu wartości Co znaczy Strategia inwestowania, która bazuje na tym, Iż łączna wartośc lokaty rośnie o stałą kwotę w regularnych odstępach czasu
 • Czym jest Ubezpieczeniowa Składka Krzyżówka Suma pieniężna należna ubezpieczycielowi za udzieloną poprzez niego ochronę ubezpieczeniową
 • Czym jest Procentowa Stopa Co to jest pieniędzy płaconej za użytkowanie wypożyczonego kapitału pieniężnego w ustalonym okresie czasu do wielkości tego kapitału. Rozróżniamy stałą i zmienną stopę
 • Czym jest Dyskontowa Stopa Słownik Stopa, po której banki komercyjne przyjmują do podmiotów gospodarczych weksle do dyskonta

Doradca w zakresie inwestycji finansowych

Co to znaczy z informatyki? Słownik komputerowy.

Definicja Stopa dyskontowa co znaczy Stopa procentowa krzyżówka Składka ubezpieczeniowa co to jest Strategia stałego przyrostu wartości słownik Swap czym jest Szkoda. co to jest.

Słownik Specyfikacja przedmiotu leasingu co znaczy Spółka jednoosobowa co to znaczy.