szkoda częściowa szkoda co to jest
Szkoda Częściowa, Szkoda Całkowita, Swap Walutowy, Swap Rozszerzający, Swap Kuponowy, Suma.

Specjalista od inwestowania na S

 • Czym jest Publiczna Spółka Definicja Firma, której akcje jednakże jednej emisji zostały dopuszczone poprzez KPWiG do obrotu publicznego
 • Czym jest Arbitrażowy Sąd Definicja pomiędzy podmiotami gospodarczymi w oparciu o uproszczoną procedurę. Jego wyroki są wiążące dla stron, które zgodziły się na
 • Czym jest Sekurytyzacja Definicja oparciu o portfel wierzytelności z tytułu umów leasingowych. Rozpowszechniona w stanach zjednoczonych ameryki forma refinansowania
 • Czym jest Skarga na czynności komornika Definicja egzekucyjnym wnoszony do sądu rejonowego we wszystkich sytuacjach naruszenia regulaminów kodeksu postępowania cywilnego, niezależnie od
 • Czym jest Składka Definicja składki do Zakład Ubezpieczeń Socjalnych spoczywa na pracodawcy (22 procent) i pracowniku (23 procent). Dla osób urodzonych po 1 stycznia
 • Czym jest SPA (Secure Payment Application) Definicja odpowiednik technologii 3D-Secure Visy. Jest różna zastosowaniem specjalnej aplikacji, która musi być uruchomiona na komputerze, z którego
 • Czym jest Akcyjna Spółka Definicja utworzona w skutku zebrania poprzez wspólników kapitału akcyjnego w wysokości przynajmniej 500 tys. zł, pokrytego gotówką bądź aportami
 • Czym jest Cywilna Spółka Definicja cywilnego wspólnicy (minimum dwóch) firmy cywilnej zobowiązują się do dążenia do określonego, wspólnego celu gospodarczego wspólnicy
 • Czym jest Jawna Spółka Definicja kodeksu firm handlowych nie jest różna w zasadzie od firmy cywilnej, niezbędne jest z kolei jej zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze
 • Czym jest Lista Stop Definicja Karty mogą się znaleźć na liście z wielu powodów na przykład kradzieży, wycofania się banku z kredytowania klienta i tym podobne
 • Czym jest Jednoosobowa Spółka Definicja prawa dopuszczają gdyż utworzenie takiej firmy tylko odnośnie firmy z o.o. i firmy akcyjnej niedozwolone jest ponadto tworzenie firmy
 • Czym jest Kapitałowa Spółka Definicja jest dorobek firmy (pieniądze) należy do nich firma akcyjna i firma z o.o. od firm osobowych odznacza je: zmienny pieniądze i skład osobowy
 • Czym jest Komandytowa Spółka Definicja handlowym, powstała wskutek umowy zawartej w formie aktu notarialnego firma komandytowa stanowi w zasadzie formę pośrednią między spółkami
 • Czym jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) Definicja kodeksu firm handlowych w firmie z z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa jedynie do
 • Czym jest Spółka z udziałem zagranicznym Definicja udziałowców nie jest obywatelem polskim aktualnie polskie prawo dopuszcza prowadzenie działalności z udziałem kapitału zagranicznego
 • Czym jest Standard & Poor's 500 Definicja kwotowania rozpoczęto w 1923 roku, a aktualnie złożona jest z 500 firm: 400 przemysłowych, 40 użyteczności publicznej, 40 instytucji
 • Czym jest Szkoda Definicja ubezpieczonego mienia na skutek jego zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia albo zaboru w wyniku zdarzeń losowych objętych zakresem ochrony
 • Czym jest Stopa oprocentowania kredytu lombardowego Definicja poprzez bank centralny bankom komercyjnym na bardzo krótkie terminy (kilkudniowe) pod zastaw papierów wartościowych (bony skarbowe
 • Czym jest Weksli Redyskonta Stopa Definicja odkupuje od banków komercyjnych weksle, które zostały poprzez nie uprzednio zdyskontowane. Bank komercyjny może przedstawić weksel do
 • Czym jest Kosztu Obniżenia Strategia Definicja funduszu inwestcyjnego tak, by w chwili umorzenia udziałów stawka uzyskana za pojedyńczy udział była wyższa od średniego kosztu jego zakupu
 • Czym jest Strategia stałej proporcji portfela Definicja Sposób inwestowania, odpowiednio z któą akcje i obligacje łączy się z sobą w stałej proporcji
 • Czym jest Wydatków Suma Definicja proc. wartości netto na miesiąc razy liczba miesięcy plus zapłata początkowa plus wartość wykupu plus prowizja plus wartość końcowa
 • Czym jest Zerokuponowy Swap Definicja zamianie wzajemnych płatności odsetkowych opartych o wartość fundamentalną. Jedna ze stron dokonuje okresowych płatności na rzecz partnera
 • Czym jest Swapcja Definicja instrumenty finansowe: opcje i swap. Opcja kupna (call) daje podmiotowi zajmującemu długą pozycję w opcji prawo, lecz nie wymóg kupna swapu
 • Czym jest Upadłościowej Masy Syndyk Definicja poprzez sąd do kierowania dorobkiem osoby bądź instytucji postawionej w stan upadłości zadaniem syndyka jest przeprowadzenie postępowania
 • Czym jest Walutowy System Definicja zwyczajów określających warunki i regulujących metody funkcjonowania pieniądza w transakcjach międzynarodowych. Odznacza się krajowe
 • Czym jest Dyskontowa Stopa Definicja Stopa, po której banki komercyjne przyjmują do podmiotów gospodarczych weksle do dyskonta
 • Czym jest Slip (slip of paper) Definicja to jest potwierdzenie dokonania transakcji karta płatniczą. Terminal drukuje zawsze dwa egzempalże każdego potwierdzenia, jeden dla
 • Czym jest Giełdowa Spółka Definicja Firma publiczna, której akcje jednakże jednej emisji są dopuszczone do obrotu giełdowego
 • Czym jest Strategia stałej wartości inwestycji Definicja Sposób inwestowania, odpowiednio z którą co pewien moment wartość portfela jst wyrównywana do załozonej stawki
 • Czym jest Ciągłych Notowań System Definicja Mechanizm pozwalający na zawieranie transakcji na dany papier wartościowy na jednej sesji po różnych cenach
 • Czym jest Kapitałowy Swap Definicja które najpierw transakcji przeprowadzają wymianę wartości nominalnych w dwóch różnych walutach, po ustalonym kursie a w dalszym ciągu
 • Czym jest Brutto Składka Definicja ubezpieczenia zawartych poprzez dane towarzystwo. Wykazuje się je łącznie ze wszystkimi dodatkami i uzupełnieniami za okresy zaległe, po
 • Czym jest Draft Sales Definicja transakcji przy zastosowaniu Imprintera, złożona jest z dwóch kart, na których odbijają się dane klienta z wypukłej karty płatniczej. Na
 • Czym jest Akcyjna Spółka Definicja zakładowy (pieniądze akcyjny) podzielony jest na akcje o równej wartości nominalnej. Firma akcyjna jest firmą kapitałową zaopatrzoną w
 • Czym jest System Bankowych Izb Rozliczeniowych (SYBIR) Definicja Izb Rozliczeniowych) jest oryginalnym polskim systemem opracowanym dla zapewnienia sprawnej obsługi rozliczeń międzybankowych netto
 • Czym jest Walutowy Fundusz Stabilizacyjny Definicja banku centralnego bądź skarbu państwa, których zastosowanie jest powiązane z ewentualną interwencją walutową. Celem interwencji jest
 • Czym jest Weksel Sola Definicja Weksel własny wystawiony w jednym egzemplarzu
 • Czym jest Procentowy Swap Definicja rodzaj swapu. Jest on umową dwóch stron do dokonywania okresowych wzajemnych płatności odsetkowych opartych o kwotę fundamentalną poprzez
 • Czym jest System repartycyjny (o zdefiniowanym świadczeniu) Definicja oparty na umowie pokoleniowej, gdzie pokolenie pracujące finansowało emerytów, z ich bieżących składek pochodziły wypłaty emerytur
 • Czym jest Minimalne Saldo Definicja Min. suma, jaka należy utrzymać na określonego rodzaju rachunku
 • Czym jest Pieniądza Nabywcza Siła Definicja która ustala liczba dóbr i usług jaką można zakupić za ustaloną jednostkę pieniężną. W ujęciu statycznym (w ustalonym momencie) jest ona
 • Czym jest Walutowe Spekulacje Definicja transakcji walutowych przy świadomym podejmowaniu zwiększonego ryzyka w celu osiągnięcia zysku wynikającego z właściwie przewidzianego
 • Czym jest Strategia stałego przyrostu wartości Definicja Strategia inwestowania, która bazuje na tym, Iż łączna wartośc lokaty rośnie o stałą kwotę w regularnych odstępach czasu
 • Czym jest Pieniądza Surogaty Definicja systemem bankowym i skarbowym mające postać papierów wartościowych. W nie wszystkich sytuacjach surogatą pieniądza może być określony wyrób
 • Czym jest Walutowe Strefy Definicja formalnych porozumień i uzgodnienień stosują jednolite zasady polityki walutowej. Zasady te obejmuja pomiędzy innymi sposób określania
 • Czym jest Federalnych Rezerw System Definicja Stanach Zjednoczonych. Stworzony w roku 1913 ma wspierać naród w osiąganiu ekonomicznych i finansowych celów. FRS złożona jest z Board of
 • Czym jest Jednolitego Kursu System Definicja wszystkie transakcje giełdowe dla danego papieru wartościowego zawierane są na danej sesji po tej samej cenie
 • Czym jest Giełdowa Sesja Definicja być zawierane transakcje na giełdzie. Na giełdzie warszawskiej sesje odbywają się często w miejscu zwanym parkietem, od poniedziałku do
 • Czym jest Sdr Definicja walutowa (tak zwany szczególne prawa ciągnienia) o charakterze pieniądza bezgotówkowego, emitowana poprzez Międzynarodowy Fundusz Walutowy
 • Czym jest Podatkowa Skala Definicja Ustala przedziały dochodu podlegającego opodatkowaniu i stawki, o które minimalizuje się podatek albo zaliczkę
 • Czym jest Netto Składka Definicja Ta część składki ubezpieczeniowej, która zostaje przeznaczoną na wypłatę odszkodowań i świadczeń
 • Czym jest Ubezpieczeniowa Składka Definicja Suma pieniężna należna ubezpieczycielowi za udzieloną poprzez niego ochronę ubezpieczeniową
 • Czym jest Depozytowa Skrytka Definicja którą można wynająć za ustaloną zapłatą w celu przechowywania papierów wartościowych czy innych wartościowych elementów. Otwarcie sejfu
 • Czym jest Sorbnet Definicja płatnicze wykonywane na rachunkach bieżących banków prowadzonych poprzez Departament Mechanizmu Płatniczego Centrali NBP. SORBNET umożliwia
 • Czym jest Leasingu Przedmiotu Specyfikacja Definicja umowę leasingu, gdzie precyzyjnie zostaje określony element leasingu z wyszczególnieniem rodzaju, typu, wartości początkowej, ilości
 • Czym jest Week Spot Definicja To jest ustalenie środków pożyczonych na jeden tydzień od momentu dostawy, która następuje po dwóch dniach roboczych. W skrócie S/W
 • Czym jest Umowy Strony Definicja W umowie leasingu to są leasingobiorca i leasingodawca
 • Czym jest Swap Definicja podmioty (także nie bankowe) pożyczają siebie wzajemnie walutę. Celu takich umów jest wymiana (stąd nazwa) zobowiązań na przykład o
 • Czym jest SPV (ang. Special Purpose Vehicle) Definicja Spólka celowa, przeważnie z o.o., która dokonuje emisji ABS w oparciu o aktywa sprzedane jej poprzez aranżera emisji
 • Czym jest Finansowy Standing Definicja ocena, zazwyczaj dokonywana poprzez bank przed udzieleniem kredytu czy przed emisją obligacji, akcji i tym podobne Od niej zależy
 • Czym jest Funduszu Statut Definicja obowiązki formalne i zasady funkcjonowania funduszy i warunki umowy zawartej między nabywcą jednostek uczestnictwa a towarzystwem
 • Czym jest Procentowa Stopa Definicja użytkowanie wypożyczonego kapitału pieniężnego w ustalonym okresie czasu do wielkości tego kapitału. Rozróżniamy stałą i zmienną stopę
 • Czym jest Zwrotu Stopa Definicja wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym
 • Czym jest Industrial Times Straits Definicja Indeks zawierajacy 30 firm - blue chips z giełdy singapurskiej
 • Czym jest Wskaźnika Wartości Strategia Definicja się do zakupu udziałów w agresywnych funduszach akcji, gdy walory te są niedowartościowane, i udziałów w funduszach o konserwatywnej
 • Czym jest Ubezpieczenia Suma Definicja Stawka, do wysokości której towarzystwo odpowiada za szkody poniesione poprzez klienta
 • Czym jest Kuponowy Swap Definicja Coupon swap - jest rodzajem swapu procentowego, gdzie następuje zamiana płatności stałych na zmienne
 • Czym jest Rozszerzający Swap Definicja sposobność przedłużenia czasu trwania umowy. Zastosowanie tego prawa obciążone jest tak zwany zapłatą terminową
 • Czym jest Walutowy Swap Definicja waluty na drugą po kursie spot z jednoczesnym ustaleniem dokonania w przyszłości transakcji odwrotnej po kursie terminowym
 • Czym jest Całkowita Szkoda Definicja Szkoda, wskutek której konieczne wydatki naprawy uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia przewyższają 90% wartości odtworzeniowej
 • Czym jest Częściowa Szkoda Definicja Szkoda wskutek której konieczne wydatki naprawy uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia są niższe niż 90% wartości sumy ubezpieczenia

Doradca w zakresie inwestycji finansowych

Co to znaczy z informatyki? Słownik komputerowy.

Definicja Szkoda Częściowa, Szkoda Całkowita, Swap Walutowy, Swap Rozszerzający, Swap Kuponowy, Suma Ubezpieczenia, Strategia Wartości Wskaźnika, Straits Times co to jest.

Słownik Szkoda Częściowa, Szkoda Całkowita, Swap Walutowy, Swap co to znaczy.