kurs ciągły kurs co to jest
NAJLEPSZY Kurs Ciągły, Kurs Nietransakcyjny, Konwersja, Koszty Zarządzania, Kumulacja, Karta.

Specjalista od inwestowania na K

 • Czym jest Rynkowa Kwota Co to jest Market amount) - standardowa stawka transakcji, której dotyczą ceny podane poprzez kreatora rynku na rynku walutowym albo rynku pieniężnym
 • Czym jest Wymiany Kurs Definicja Relacja wartości dwóch walut
 • Czym jest Długu Konwersja Co znaczy pożyczki (stopy procentowej, waluty, terminu i warunków spłaty) na inne, z reguły korzystniejsze dla dłużnika w istocie to jest najczęściej zastąpienie
 • Czym jest Swift Kod Słownik To jest 8 literowy kod, przy użyciu którego można zidentyfikować instytucję finansową, kod ten ułatwia realizację przelewów międzynarodowych
 • Czym jest Lombardowy Kredyt Znaczenie pod zastaw ruchomości, w tym raczej papierów wartościowych, towarów, metali szlachetnych. Kredyt lombardowy banku centralnego - kredyt pod zastaw papierów
 • Czym jest Terminowy Kurs Czym jest rate) - terminowy kurs walutowy, kwotowany jako kurs zamiany (nie jako marża), w punktach terminowych, ponad albo poniżej kursu natychmiastowego. Uzgodniona
 • Czym jest Bankowy Kredyt Co oznacza zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie ustaloną kwotę środków pieniężnych,a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania
 • Czym jest Finansowania Kwota Krzyżówka leasingu zmniejszona o wszystkie wydatki poniesione przed wydaniem przedmiotu leasingu, opłatę wstępną, prowizję. Możemy ją utożsamiać z wysokością pożyczki
 • Czym jest Przychodu Uzyskania Koszty Najlepszy fiskusa odliczenia od przychodów. Różnica pomiędzy przychodami, a kosztami uzyskania przychodów stanowi dochód do opodatkowania. Na przykład raty czynszu
 • Czym jest Akwizycji Koszty Przykłady Bezpośrednie wydatki ponoszone poprzez ubezpieczyciela w celu podpisania umowy ubezpieczenia
 • Czym jest Podatkowe Korzyści Encyklopedia Koszty leasingowe w razie leasingu operacyjnego są kosztami uzyskania przychodu leasingobiorcy i obniżają podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym
 • Czym jest Kredyt na (w) rachunku bieżącym Jak działa krótkoterminowego kredytu obrotowego udzielanego bezpośrednio w rachunku bieżącym. Na dobro tego rachunku zapisuje się wpływy danego podmiotu, a w ciężar
 • Czym jest Hipoteczny Kredyt Czy jest zabezpieczony hipoteką. Kredyty mieszkaniowe z racji na długi termin trwania umowy kredytowej są z reguły zabezpieczane hipoteką nieruchomości. To także kredyt
 • Czym jest Walutowy Koszyk Pojęcie ustalania poprzez Międzynarodowym Funduszu Walutowym wartości międzynarodowej jednostki walutowej (SDR). Od 1 VII 1974, SDR określa się opierając się na tak
 • Czym jest Własne Kapitały Wyjaśnienie Wyrażone w pieniądzu środki swoje towarzystwa ubezpieczeń (Art. 45 Ustawy z dnia 28 lipca 1990r. o działalności ubezpieczeniowej
 • Czym jest Akcyjny Kapitał Opis handlowego to jest pieniądze wpłacany poprzez akcjonariuszy, który może być pokryty w gotówce, wkładami pieniężnymi lub w jeden i drugi sposób łącznie
 • Czym jest Administracyjne Koszty Informacje Wydatki ogólnozakładowe, zwłaszcza wydatki osobowe, funkcjonowania biura, podróże służbowe, wydatki promocji, marketingu i reklamy
 • Czym jest Gwarancyjny Kapitał Co to jest zakład ubezpieczeń musi posiadać w czasie prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. Jest uzależniony od wielkości i dynamiki zbieranych składek i wysokości
 • Czym jest Ubezpieczenia Sumy Konsumpcja Definicja Znaczy pomniejszenie sumy ubezpieczenia o kwotę wypłaconego odszkodowania towarzystwa umożliwiają jej zwiększenie dzięki dodatkowej składce
 • Czym jest Carolana Kalendarz Co znaczy na wyznaczaniu okienek czasowych w oparciu o etapy księżyca. Okienka tymczasowe, które powstają w ustalonym czasie sugerują zmiany dotychczasowych trendów
 • Czym jest Kr Słownik Ubezpieczenie od ryzyka kradzieży
 • Czym jest Kredyt Znaczenie kapitału (najczęściej pieniężnego) poprzez wierzyciela (kredytodawcę) dłużnikowi (kredytobiorcy) na określonych uwarunkowaniach. Dla dłużnika otrzymanie
 • Czym jest Terminowy Kontrakt Czym jest umową między dwoma stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w ściśle ustalonym przyszłym terminie (dniu wygaśnięcia) i po
 • Czym jest Inwestycyjny Kredyt Co oznacza Kredyt poświęcony na zakup tak zwany dóbr inwestycyjnych zazwyczaj udzielany jest w formie pożyczki
 • Czym jest Mkue Początkowy Kapitał Krzyżówka każdej osobie, która rozpoczęła pracę w starym systemie i nie ukończyła 50 lat (jeżeli przed 1 stycznia 1999 uzyskała prawo do ubezpieczenia społecznego), jego
 • Czym jest Kredytowa Karta Najlepszy umożliwia posiadaczowi korzystanie ze środków, których obecnie nie ma na rachunku, do wysokości limitu kredytowego określonego poprzez bank. Bank ustala termin
 • Czym jest Ratalny Kredyt Przykłady spłacany zwykle w momencie od 1 do 3 lat, poświęcony na zakup towarów konsumpcyjnych, artykuły gospodarstwa domowego trwałego użytku czy pojazdy samochodowe
 • Czym jest Kredyt ciągły w rach. rozliczeniowym Encyklopedia udzielonego prywatnemu klientowi może mieć stałe saldo debetowe, a spłacona część kredytu może być wciąż ponownie podejmowana. Max. saldo debetowe ustalone
 • Czym jest Walutowa Transakcja Krzyżowa Jak działa Cross-currency transaction) - bezpośrednia transakcja zamiany walut kwotowanych w relacji do innej waluty
 • Czym jest Kaucja Czy jest suma pieniędzy, która stanowi zabezpieczenie na wypadek niedotrzymania umowy poprzez stronę przeciwną . Osoba, dla której potrzeb suma gwarancyjna została
 • Czym jest Kupon Pojęcie Coupon) - odsetki płacone okresowo albo jednokrotnie w trakcie okresu kredytowania
 • Czym jest Dyskontowy Kredyt Wyjaśnienie bank kredyt, którego zabezpieczeniem są weksle. Od stawki udzielonego kredytu bank potrąca odsetki, zwane dyskontem, których wysokość zależy od stawki wpisanej
 • Czym jest Konsumpcyjny Kredyt Opis poprzez banki albo spółki udzielające takich kredytów jednostkom albo gospodarstwom domowym w celu finansowania codziennych kosztów, zakupów trwałych wyrobów
 • Czym jest Zadłużenia Konwersja Informacje na inną formę zadłużenia, na przykład przez wydłużenie terminu spłaty lub na inną formę zobowiązania, na przykład zobowiązanie do zakupu maszyn czy technologii
 • Czym jest Wirtualna Karta Co to jest jest przeznaczoną do dokonywania płatności bez fizycznego udziału karty, a więc transakcji typu MOTOIO (Mail Order, Telephone Order, Internet Order). Kartą
 • Czym jest Wykupu Kwota Definicja długoterminową polisę na życie otrzymuje kwotę wykupu w chwili rezygnacji z dalszej ochrony towarzystwa stawka wykupu jest proporcjonalna do okresu
 • Czym jest Natychmiastowy Kurs Co znaczy Rzeczywisty kurs zamiany obcej waluty przy jej dostarczaniu w danym dniu
 • Czym jest Bezpośrednie Kwotowanie Słownik Direct quotation) - kurs zamiany walut, gdzie wartość jednostki waluty obcej jest kwotowana w jednostkach waluty krajowej
 • Czym jest Obciążeniowa Karta Znaczenie która umożliwia posiadaczowi zaciągnięcie u emitenta karty kredytu kupieckiego, a więc odroczenia terminu płatności za kupione wyroby i usługi. Uiszczenie
 • Czym jest Płaska Karta Czym jest dane są nadrukowane a nie wytłoczone. Wszystkie transakcje takimi kartami muszą być autoryzowane. Kart płaskich można korzystać wyłącznie w elektronicznych
 • Czym jest Karencja Co oznacza spłaty kredytu w części kapitałowej albo odsetkowej umożliwiająca lepsze gospodarowanie kapitałem. Podwyższa jednak wydatek kredytu to jest moment następujący
 • Czym jest Debetowa Karta Krzyżówka pozwala na dokonywanie płatności tylko do wysokości salda na rachunku posiadacza karty. Znaczy to, Iż jednocześnie z transakcją następuje obciążenie rachunku
 • Czym jest Podatkowa Karta Najlepszy Uproszczona forma rozliczania podatku dochodowego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Czym jest Zamknięcia Kurs Przykłady Kurs ostatniej transakcji danym instrumentem finansowym na sesji
 • Czym jest Przedpłacona Karta Encyklopedia to rodzaj kart bankowych znanych także jako karta typu elektroniczna portmonetka (z angielskiego: Electronic Purse). Karty te funkcjonują na innej zasadzie niż
 • Czym jest Szacunkowy Kurs Jak działa w okolicy kursu giełdowego dla danego papieru wartościowego oznaczająca, Iż określony został dla niego kurs szacunkowy z uwagi na rozminięcie się zleceń kupna
 • Czym jest Otwarcia Kurs Czy jest opierając się na zleceń przyjętych przed otwarciem sesji giełdowej przy odpowiednim wykorzystaniu zasad obowiązujących w systemie kursu jednolitego w razie
 • Czym jest Wypukła Karta Pojęcie karta embosowana posiada wyraźnie wypukłe cyfry i litery: pełny numer karty (dla VC i MC to jest zawsze 16 cyfr), ważność karty i nazwę posiadacza. Używa się
 • Czym jest Walutowy Kurs Wyjaśnienie waluty obcej wyrażona w pieniądzu krajowym, która znaczy liczba pieniędzy jaką należy zapłacić za nabycie jednostki waluty obcej. Kurs walutowy może być stały
 • Czym jest Karencja Opis Ustalony w umowie moment, gdzie zakład ubezpieczeń nie wypłaca odszkodowania pomimo wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego
 • Czym jest Odsetek Kapitalizacja Informacje podstawy naliczania odsetek od pieniędzy złożonych na rachunku bankowym odsetki nie wybrane poprzez klienta po ustalonym okresie oszczędzania zostają dopisane
 • Czym jest Kl Leczenia Koszty Co to jest Ubezpieczenie obejmujące zwrot kosztów na konieczne leczenie, badania, leki, czy pobyt w szpitalu w trakcie pobytu za granicą
 • Czym jest Pieniądza Kreacja Definicja opierający na wprowadzanie do obiegu poprzez banki komercyjne dodatkowych ilości pieniądza. Kreacja pieniądza ma charakter bezgotówkowy a dokonywana jest na
 • Czym jest Przedsiębiorstw Konsolidacja Co znaczy fuzji, która występuje wówczas gdy łączące się przedsiębiorstwa tracą osobowość prawną, a zamiast nich powstaje nowy podmiot do konsolidacji przedsiębiorstw
 • Czym jest Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) Słownik Izba zajmująca się standaryzacją mechanizmu rozliczeń międzybankowych
 • Czym jest Koszty Znaczenie Jednokrotna prowizja, która czasami dołączana jest do rachunku przy udzielaniu kredytu na rachunku bieżącym albo przy pożyczce
 • Czym jest Futures Kontrakt Czym jest między dwoma podmiotami dający kupującemu wymóg nabycia (bądź otrzymania/pokrycia pieniężnego ekwiwalentu) instrumentu bazowego w ustalonym czasie, po cenie
 • Czym jest Kupiecki Kredyt Co oznacza kupującemu bezpośrednio poprzez sprzedawcę. Dzieje się bez pośrednictwa banku. W praktyce jest odroczeniem zapłaty za otrzymane wyroby albo usługi
 • Czym jest Kurs jednolity (ang. fixing) Krzyżówka wszystkich giełdach i regularnie ustalany jest dla akcji firm o mniejszej płynności. Pośrodku jednej sesji raz bądź kilka razy giełda określa w ustalonych
 • Czym jest Affinity Karta Najlepszy kredytowe szczególnego typu. Banki wydają je we współpracy z wieloma organizacjami, fundacjami, partiami albo stowarzyszeniami. Dzięki tym kartom, posiadacz
 • Czym jest Umowne Kary Przykłady Odszkodowanie płatne w formie zryczałtowanej za naruszenie postanowień umowy. Musi być ono określone i zastrzeżone w umowie
 • Czym jest Awaryjny Komisarz Encyklopedia Osoba fizyczna albo prawna, która zastępuje ubezpieczyciela na terenie innego państwa w sytuacjach stworzenia szkód albo awarii objętych ochroną ubezpieczeniową
 • Czym jest Kaucja Jak działa pieniędzy ustalona w umowie wpłacana poprzez leasingobiorcę na rzecz leasingodawcy i zwracana po zakończeniu umowy. Jest metodą dodatkowego zabezpieczenia
 • Czym jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Czy jest KPWiG) organ administracji państwowej nadzorujący publiczny obrót papierami wartościowymi
 • Czym jest Walutowa Klauzula Pojęcie kontrakcie eksportowym, gdzie wypłacana suma jest zdenominowana w walucie państwie kupującego wymienia się w zależności od kursu zamiany waluty państwie
 • Czym jest Przedsiębiorstw Dla Kredyt Wyjaśnienie ramach kredytowania małych i średnich przedsiębiorstw. Może służyć finansowaniu inwestycji w środki produkcji (maszyny, środki transportu, inwentarz
 • Czym jest Przychodu Uzyskania Koszty Opis leasingowego z tytułu leasingu operacyjnego stanowią wydatek uzyskania przychodu wspólnie z prowizją i kosztami eksploatacji przedmiotu leasingu. Dla
 • Czym jest Preferencyjne Kredyty Informacje na określone typy działalności, korzystniejszych wobec określonej ekipy kredytobiorców pod względem ogólnych warunków umowy, oprocentowania, harmonogramu
 • Czym jest Odnawialny Kredyt Co to jest umożliwia dokonywanie spłat części albo całości kredytu w momencie trwania umowy kredytowej i ponowne zadłużanie się do wysokości przyznanego kredytu
 • Czym jest Kapitał Definicja pieniędzy. Łączny dorobek spółki, wyliczony przez odliczanie długów od posiadanych aktywów (aktywa minus pasywa). Całość środków produkcyjnych, zapasów
 • Czym jest Kapitalizacja Co znaczy ustalania końcowej wartości przepływu środków płatniczych albo wielu przepływów środków płatniczych przy wykorzystaniu odsetek składanych. Najogólniej znaczy
 • Czym jest Komornik Słownik powołany do pełnienia czynności egzekucyjnych i innych wskazanych w ustawach okręg urzędowy komornika, tak zwany rewir, obejmuje zasadniczo okręg sądu
 • Czym jest Płatnicza Karta Znaczenie plastikowa karta z paskiem magnetycznym stosowana w płatnościach dokonywanych ręcznie (za wyroby i usługi) albo automatycznie, na przykład VISA CLASSIC. Mogą
 • Czym jest Dochodowości Krzywa Czym jest graficzna prezentacja wzajemnych stosunku pomiędzy stopami procentowymi i wieloma terminami zapadalności. Kształt krzywej odzwierciedla oczekiwania rynkowe
 • Czym jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW S.A.) Co oznacza poprzez Skarb Państwa i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA do głównych zadań KDPW SA należą: - przechowywanie i rejestracja papierów wartościowych
 • Czym jest Rentowności Krzywa Krzyżówka poziom rentowności jest odłożony na osi pionowej, a termin wymagalności na osi poziomej. Krzywa rentowności jest rosnąca jeżeli stopy zwrotu długoterminowe są
 • Czym jest Potrącenie Kompensata Najlepszy wierzytelności wzajemnych w wypadku, gdy dwa podmioty są równocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami każda ze stron może wówczas potrącić własną
 • Czym jest Krajowy fundusz poręczeń kredytowych Przykłady Bank Gospodarstwa Krajowego. Poręczeniem funduszu może być objęty kredyt inwestycyjny i kredyt poświęcony na zakup materiałów albo surowców do produkcji
 • Czym jest Kurs odniesienia (w systemie kursu jednolitego) Encyklopedia wartościowego określona na ostatniej sesji, w okresie której był on notowany dla papierów wartościowych notowanych w obu systemach notowań - kurs ustalony
 • Czym jest Korelacja Jak działa korelacji wg momentu iloczynowego jest statystyką określającą siłę związku pomiędzy dwoma zmiennymi. Jego definicję można łatwo sformułować odwołując się do
 • Czym jest Karta pre-paid (Elektroniczna portmonetka) Czy jest zasilona w chwili zakupu pewna stawka pieniędzy, niepowiązana z żadnym rachunkiem bankowym. Służy do wypłat gotówki i płatności do wysokości wpłaconej stawki
 • Czym jest Koasekuracja Pojęcie określonego ryzyka poprzez dwóch albo więcej ubezpieczycieli opierając się na jednej polisy ubezpieczenia. Podział odpowiedzialności ustalany jest w procentach
 • Czym jest Redyskontowy Kredyt Wyjaśnienie odkupuje od banków komercyjnych weksle, które zostały poprzez nie uprzednio zdyskontowane. Bank komercyjny może przedstawić weksel do redyskonta w banku
 • Czym jest Budowlany Kredyt Opis poświęcony na finansowanie inwestycji mieszkaniowej długoterminowy kredyt, zazwyczaj zabezpieczony hipotecznie, pozwalający na zakupienie na własność domu albo
 • Czym jest Transakcyjne Koszty Informacje opłat, które ponosi członek funduszu na rzecz obsługi biur maklerskich czy depozytariusza każdy fundusz ustala jego wysokość w statucie (około 0,1 procent
 • Czym jest Kompensacyjna Kwota Co to jest leasingodawcy jeśli umowa leasingu wygaśnie przed terminem. Może to nastąpić w razie zniszczenia, kradzieży albo uszkodzenia przedmiotu leasingu w sposób
 • Czym jest Bankomatowa Karta Definicja służy tylko i wyłącznie do użytku w bankomacie (wypłata gotówki, sprawdzenie salda, zasilenie telefonu, funkcja depozytowa), nie można nią płacić w sklepie
 • Czym jest Kumulacja Co znaczy wpłacie brana jest pod uwagę suma aktywów (we wszystkich funduszach) zgromadzonych poprzez uczestnika na rejestrze znaczy to, Iż w razie dokonania kolejnej
 • Czym jest Zarządzania Koszty Słownik Płaca wypłacane poprzez fundusz doradcy inwestycyjnemu
 • Czym jest Konwersja Znaczenie Przeniesienie środków między funduszami
 • Czym jest Nietransakcyjny Kurs Czym jest wartościowego równy dolnemu albo górnemu ograniczeniu, ustalony w wypadku gdy kurs określony odpowiednio z obowiązującymi zasadami w systemie kursu
 • Czym jest Ciągły Kurs Co oznacza większości giełd światowych i bazuje na bieżącym kojarzeniu ofert kupna i sprzedaży. Rezultatem tego są zmieniające się ceny instrumentów w ustalonych

Doradca w zakresie inwestycji finansowych

Co to znaczy z informatyki? Słownik komputerowy.

Definicja NAJLEPSZY Kurs Ciągły, Kurs Nietransakcyjny, Konwersja, Koszty Zarządzania, Kumulacja, Karta Bankomatowa, Kwota Kompensacyjna, Koszty Transakcyjne, Kredyt Budowlany co to jest.

Słownik Znaczenie Kurs Ciągły, Kurs Nietransakcyjny, Konwersja, Koszty co to znaczy.