kwotowanie bezpośrednie kwota co to jest
Kwotowanie Bezpośrednie, Kwota Rynkowa, Kwota Finansowania, Kurs Zamknięcia, Kurs Wymiany, Kurs.

Specjalista od inwestowania na K

 • Czym jest Przedsiębiorstw Konsolidacja Definicja występuje wówczas gdy łączące się przedsiębiorstwa tracą osobowość prawną, a zamiast nich powstaje nowy podmiot do konsolidacji
 • Czym jest Długu Konwersja Definicja procentowej, waluty, terminu i warunków spłaty) na inne, z reguły korzystniejsze dla dłużnika w istocie to jest najczęściej zastąpienie
 • Czym jest Kapitalizacja Definicja wartości przepływu środków płatniczych albo wielu przepływów środków płatniczych przy wykorzystaniu odsetek składanych. Najogólniej znaczy
 • Czym jest Odsetek Kapitalizacja Definicja odsetek od pieniędzy złożonych na rachunku bankowym odsetki nie wybrane poprzez klienta po ustalonym okresie oszczędzania zostają dopisane
 • Czym jest Mkue Początkowy Kapitał Definicja rozpoczęła pracę w starym systemie i nie ukończyła 50 lat (jeżeli przed 1 stycznia 1999 uzyskała prawo do ubezpieczenia społecznego), jego
 • Czym jest Karencja Definicja części kapitałowej albo odsetkowej umożliwiająca lepsze gospodarowanie kapitałem. Podwyższa jednak wydatek kredytu to jest moment
 • Czym jest Administracyjne Koszty Definicja Wydatki ogólnozakładowe, zwłaszcza wydatki osobowe, funkcjonowania biura, podróże służbowe, wydatki promocji, marketingu i reklamy
 • Czym jest Transakcyjne Koszty Definicja członek funduszu na rzecz obsługi biur maklerskich czy depozytariusza każdy fundusz ustala jego wysokość w statucie (około 0,1 procent
 • Czym jest Affinity Karta Definicja szczególnego typu. Banki wydają je we współpracy z wieloma organizacjami, fundacjami, partiami albo stowarzyszeniami. Dzięki tym kartom
 • Czym jest Kredytowa Karta Definicja korzystanie ze środków, których obecnie nie ma na rachunku, do wysokości limitu kredytowego określonego poprzez bank. Bank ustala termin
 • Czym jest Płatnicza Karta Definicja magnetycznym stosowana w płatnościach dokonywanych ręcznie (za wyroby i usługi) albo automatycznie, na przykład VISA CLASSIC. Mogą się o
 • Czym jest Wirtualna Karta Definicja dokonywania płatności bez fizycznego udziału karty, a więc transakcji typu MOTOIO (Mail Order, Telephone Order, Internet Order). Kartą
 • Czym jest Wypukła Karta Definicja posiada wyraźnie wypukłe cyfry i litery: pełny numer karty (dla VC i MC to jest zawsze 16 cyfr), ważność karty i nazwę posiadacza. Używa
 • Czym jest Potrącenie Kompensata Definicja wzajemnych w wypadku, gdy dwa podmioty są równocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami każda ze stron może wówczas potrącić
 • Czym jest Przychodu Uzyskania Koszty Definicja leasingu operacyjnego stanowią wydatek uzyskania przychodu wspólnie z prowizją i kosztami eksploatacji przedmiotu leasingu. Dla
 • Czym jest Przychodu Uzyskania Koszty Definicja od przychodów. Różnica pomiędzy przychodami, a kosztami uzyskania przychodów stanowi dochód do opodatkowania. Na przykład raty czynszu
 • Czym jest Pieniądza Kreacja Definicja wprowadzanie do obiegu poprzez banki komercyjne dodatkowych ilości pieniądza. Kreacja pieniądza ma charakter bezgotówkowy a dokonywana jest
 • Czym jest Kredyt Definicja pieniężnego) poprzez wierzyciela (kredytodawcę) dłużnikowi (kredytobiorcy) na określonych uwarunkowaniach. Dla dłużnika otrzymanie kredytu
 • Czym jest Bankowy Kredyt Definicja do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie ustaloną kwotę środków pieniężnych,a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z
 • Czym jest Konsumpcyjny Kredyt Definicja spółki udzielające takich kredytów jednostkom albo gospodarstwom domowym w celu finansowania codziennych kosztów, zakupów trwałych wyrobów
 • Czym jest Kupiecki Kredyt Definicja bezpośrednio poprzez sprzedawcę. Dzieje się bez pośrednictwa banku. W praktyce jest odroczeniem zapłaty za otrzymane wyroby albo usługi
 • Czym jest Redyskontowy Kredyt Definicja komercyjnych weksle, które zostały poprzez nie uprzednio zdyskontowane. Bank komercyjny może przedstawić weksel do redyskonta w banku
 • Czym jest Preferencyjne Kredyty Definicja działalności, korzystniejszych wobec określonej ekipy kredytobiorców pod względem ogólnych warunków umowy, oprocentowania, harmonogramu
 • Czym jest Rentowności Krzywa Definicja jest odłożony na osi pionowej, a termin wymagalności na osi poziomej. Krzywa rentowności jest rosnąca jeżeli stopy zwrotu długoterminowe są
 • Czym jest Walutowa Transakcja Krzyżowa Definicja Cross-currency transaction) - bezpośrednia transakcja zamiany walut kwotowanych w relacji do innej waluty
 • Czym jest Kumulacja Definicja uwagę suma aktywów (we wszystkich funduszach) zgromadzonych poprzez uczestnika na rejestrze znaczy to, Iż w razie dokonania kolejnej wpłaty
 • Czym jest Szacunkowy Kurs Definicja giełdowego dla danego papieru wartościowego oznaczająca, Iż określony został dla niego kurs szacunkowy z uwagi na rozminięcie się zleceń
 • Czym jest Walutowy Kurs Definicja pieniądzu krajowym, która znaczy liczba pieniędzy jaką należy zapłacić za nabycie jednostki waluty obcej. Kurs walutowy może być stały
 • Czym jest Kompensacyjna Kwota Definicja umowa leasingu wygaśnie przed terminem. Może to nastąpić w razie zniszczenia, kradzieży albo uszkodzenia przedmiotu leasingu w sposób
 • Czym jest Podatkowa Karta Definicja Uproszczona forma rozliczania podatku dochodowego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Czym jest Debetowa Karta Definicja płatności tylko do wysokości salda na rachunku posiadacza karty. Znaczy to, Iż jednocześnie z transakcją następuje obciążenie rachunku
 • Czym jest Konwersja Definicja Przeniesienie środków między funduszami
 • Czym jest Walutowa Klauzula Definicja gdzie wypłacana suma jest zdenominowana w walucie państwie kupującego wymienia się w zależności od kursu zamiany waluty państwie kupującego
 • Czym jest Swift Kod Definicja To jest 8 literowy kod, przy użyciu którego można zidentyfikować instytucję finansową, kod ten ułatwia realizację przelewów międzynarodowych
 • Czym jest Kr Definicja Ubezpieczenie od ryzyka kradzieży
 • Czym jest Umowne Kary Definicja Odszkodowanie płatne w formie zryczałtowanej za naruszenie postanowień umowy. Musi być ono określone i zastrzeżone w umowie
 • Czym jest Odnawialny Kredyt Definicja spłat części albo całości kredytu w momencie trwania umowy kredytowej i ponowne zadłużanie się do wysokości przyznanego kredytu
 • Czym jest Podatkowe Korzyści Definicja operacyjnego są kosztami uzyskania przychodu leasingobiorcy i obniżają podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym
 • Czym jest Walutowy Koszyk Definicja Międzynarodowym Funduszu Walutowym wartości międzynarodowej jednostki walutowej (SDR). Od 1 VII 1974, SDR określa się opierając się na tak
 • Czym jest Ratalny Kredyt Definicja momencie od 1 do 3 lat, poświęcony na zakup towarów konsumpcyjnych, artykuły gospodarstwa domowego trwałego użytku czy pojazdy samochodowe
 • Czym jest Kl Leczenia Koszty Definicja Ubezpieczenie obejmujące zwrot kosztów na konieczne leczenie, badania, leki, czy pobyt w szpitalu w trakcie pobytu za granicą
 • Czym jest Kredyt ciągły w rach. rozliczeniowym Definicja klientowi może mieć stałe saldo debetowe, a spłacona część kredytu może być wciąż ponownie podejmowana. Max. saldo debetowe ustalone jest
 • Czym jest Kurs odniesienia (w systemie kursu jednolitego) Definicja określona na ostatniej sesji, w okresie której był on notowany dla papierów wartościowych notowanych w obu systemach notowań - kurs
 • Czym jest Carolana Kalendarz Definicja okienek czasowych w oparciu o etapy księżyca. Okienka tymczasowe, które powstają w ustalonym czasie sugerują zmiany dotychczasowych trendów
 • Czym jest Płaska Karta Definicja a nie wytłoczone. Wszystkie transakcje takimi kartami muszą być autoryzowane. Kart płaskich można korzystać wyłącznie w elektronicznych
 • Czym jest Kurs jednolity (ang. fixing) Definicja i regularnie ustalany jest dla akcji firm o mniejszej płynności. Pośrodku jednej sesji raz bądź kilka razy giełda określa w ustalonych
 • Czym jest Komornik Definicja pełnienia czynności egzekucyjnych i innych wskazanych w ustawach okręg urzędowy komornika, tak zwany rewir, obejmuje zasadniczo okręg sądu
 • Czym jest Przedpłacona Karta Definicja bankowych znanych także jako karta typu elektroniczna portmonetka (z angielskiego: Electronic Purse). Karty te funkcjonują na innej
 • Czym jest Futures Kontrakt Definicja podmiotami dający kupującemu wymóg nabycia (bądź otrzymania/pokrycia pieniężnego ekwiwalentu) instrumentu bazowego w ustalonym czasie, po
 • Czym jest Dochodowości Krzywa Definicja wzajemnych stosunku pomiędzy stopami procentowymi i wieloma terminami zapadalności. Kształt krzywej odzwierciedla oczekiwania rynkowe
 • Czym jest Terminowy Kontrakt Definicja stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w ściśle ustalonym przyszłym terminie (dniu wygaśnięcia) i po
 • Czym jest Krajowy fundusz poręczeń kredytowych Definicja Krajowego. Poręczeniem funduszu może być objęty kredyt inwestycyjny i kredyt poświęcony na zakup materiałów albo surowców do produkcji
 • Czym jest Wykupu Kwota Definicja na życie otrzymuje kwotę wykupu w chwili rezygnacji z dalszej ochrony towarzystwa stawka wykupu jest proporcjonalna do okresu
 • Czym jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW S.A.) Definicja Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA do głównych zadań KDPW SA należą: - przechowywanie i rejestracja papierów wartościowych
 • Czym jest Koszty Definicja Jednokrotna prowizja, która czasami dołączana jest do rachunku przy udzielaniu kredytu na rachunku bieżącym albo przy pożyczce
 • Czym jest Lombardowy Kredyt Definicja w tym raczej papierów wartościowych, towarów, metali szlachetnych. Kredyt lombardowy banku centralnego - kredyt pod zastaw papierów
 • Czym jest Nietransakcyjny Kurs Definicja dolnemu albo górnemu ograniczeniu, ustalony w wypadku gdy kurs określony odpowiednio z obowiązującymi zasadami w systemie kursu
 • Czym jest Hipoteczny Kredyt Definicja hipoteką. Kredyty mieszkaniowe z racji na długi termin trwania umowy kredytowej są z reguły zabezpieczane hipoteką nieruchomości. To także
 • Czym jest Kredyt na (w) rachunku bieżącym Definicja obrotowego udzielanego bezpośrednio w rachunku bieżącym. Na dobro tego rachunku zapisuje się wpływy danego podmiotu, a w ciężar rachunku
 • Czym jest Obciążeniowa Karta Definicja posiadaczowi zaciągnięcie u emitenta karty kredytu kupieckiego, a więc odroczenia terminu płatności za kupione wyroby i usługi. Uiszczenie
 • Czym jest Kupon Definicja Coupon) - odsetki płacone okresowo albo jednokrotnie w trakcie okresu kredytowania
 • Czym jest Gwarancyjny Kapitał Definicja musi posiadać w czasie prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. Jest uzależniony od wielkości i dynamiki zbieranych składek i wysokości
 • Czym jest Kapitał Definicja spółki, wyliczony przez odliczanie długów od posiadanych aktywów (aktywa minus pasywa). Całość środków produkcyjnych, zapasów
 • Czym jest Akcyjny Kapitał Definicja wpłacany poprzez akcjonariuszy, który może być pokryty w gotówce, wkładami pieniężnymi lub w jeden i drugi sposób łącznie. Pieniądze
 • Czym jest Własne Kapitały Definicja Wyrażone w pieniądzu środki swoje towarzystwa ubezpieczeń (Art. 45 Ustawy z dnia 28 lipca 1990r. o działalności ubezpieczeniowej
 • Czym jest Karencja Definicja Ustalony w umowie moment, gdzie zakład ubezpieczeń nie wypłaca odszkodowania pomimo wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego
 • Czym jest Bankomatowa Karta Definicja wyłącznie do użytku w bankomacie (wypłata gotówki, sprawdzenie salda, zasilenie telefonu, funkcja depozytowa), nie można nią płacić w
 • Czym jest Karta pre-paid (Elektroniczna portmonetka) Definicja zakupu pewna stawka pieniędzy, niepowiązana z żadnym rachunkiem bankowym. Służy do wypłat gotówki i płatności do wysokości wpłaconej stawki
 • Czym jest Kaucja Definicja umowie wpłacana poprzez leasingobiorcę na rzecz leasingodawcy i zwracana po zakończeniu umowy. Jest metodą dodatkowego zabezpieczenia
 • Czym jest Kaucja Definicja która stanowi zabezpieczenie na wypadek niedotrzymania umowy poprzez stronę przeciwną . Osoba, dla której potrzeb suma gwarancyjna została
 • Czym jest Koasekuracja Definicja poprzez dwóch albo więcej ubezpieczycieli opierając się na jednej polisy ubezpieczenia. Podział odpowiedzialności ustalany jest w
 • Czym jest Awaryjny Komisarz Definicja zastępuje ubezpieczyciela na terenie innego państwa w sytuacjach stworzenia szkód albo awarii objętych ochroną ubezpieczeniową
 • Czym jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Definicja KPWiG) organ administracji państwowej nadzorujący publiczny obrót papierami wartościowymi
 • Czym jest Ubezpieczenia Sumy Konsumpcja Definicja Znaczy pomniejszenie sumy ubezpieczenia o kwotę wypłaconego odszkodowania towarzystwa umożliwiają jej zwiększenie dzięki dodatkowej składce
 • Czym jest Zadłużenia Konwersja Definicja zadłużenia, na przykład przez wydłużenie terminu spłaty lub na inną formę zobowiązania, na przykład zobowiązanie do zakupu maszyn czy
 • Czym jest Korelacja Definicja iloczynowego jest statystyką określającą siłę związku pomiędzy dwoma zmiennymi. Jego definicję można łatwo sformułować odwołując się do
 • Czym jest Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) Definicja Izba zajmująca się standaryzacją mechanizmu rozliczeń międzybankowych
 • Czym jest Akwizycji Koszty Definicja Bezpośrednie wydatki ponoszone poprzez ubezpieczyciela w celu podpisania umowy ubezpieczenia
 • Czym jest Zarządzania Koszty Definicja Płaca wypłacane poprzez fundusz doradcy inwestycyjnemu
 • Czym jest Budowlany Kredyt Definicja finansowanie inwestycji mieszkaniowej długoterminowy kredyt, zazwyczaj zabezpieczony hipotecznie, pozwalający na zakupienie na własność
 • Czym jest Przedsiębiorstw Dla Kredyt Definicja małych i średnich przedsiębiorstw. Może służyć finansowaniu inwestycji w środki produkcji (maszyny, środki transportu, inwentarz
 • Czym jest Dyskontowy Kredyt Definicja zabezpieczeniem są weksle. Od stawki udzielonego kredytu bank potrąca odsetki, zwane dyskontem, których wysokość zależy od stawki wpisanej
 • Czym jest Inwestycyjny Kredyt Definicja Kredyt poświęcony na zakup tak zwany dóbr inwestycyjnych zazwyczaj udzielany jest w formie pożyczki
 • Czym jest Ciągły Kurs Definicja światowych i bazuje na bieżącym kojarzeniu ofert kupna i sprzedaży. Rezultatem tego są zmieniające się ceny instrumentów w ustalonych
 • Czym jest Natychmiastowy Kurs Definicja Rzeczywisty kurs zamiany obcej waluty przy jej dostarczaniu w danym dniu
 • Czym jest Otwarcia Kurs Definicja przyjętych przed otwarciem sesji giełdowej przy odpowiednim wykorzystaniu zasad obowiązujących w systemie kursu jednolitego w razie
 • Czym jest Terminowy Kurs Definicja kurs walutowy, kwotowany jako kurs zamiany (nie jako marża), w punktach terminowych, ponad albo poniżej kursu natychmiastowego. Uzgodniona
 • Czym jest Wymiany Kurs Definicja Relacja wartości dwóch walut
 • Czym jest Zamknięcia Kurs Definicja Kurs ostatniej transakcji danym instrumentem finansowym na sesji
 • Czym jest Finansowania Kwota Definicja o wszystkie wydatki poniesione przed wydaniem przedmiotu leasingu, opłatę wstępną, prowizję. Możemy ją utożsamiać z wysokością pożyczki
 • Czym jest Rynkowa Kwota Definicja Market amount) - standardowa stawka transakcji, której dotyczą ceny podane poprzez kreatora rynku na rynku walutowym albo rynku pieniężnym
 • Czym jest Bezpośrednie Kwotowanie Definicja Direct quotation) - kurs zamiany walut, gdzie wartość jednostki waluty obcej jest kwotowana w jednostkach waluty krajowej

Doradca w zakresie inwestycji finansowych

Co to znaczy z informatyki? Słownik komputerowy.

Definicja Kwotowanie Bezpośrednie, Kwota Rynkowa, Kwota Finansowania, Kurs Zamknięcia, Kurs Wymiany, Kurs Terminowy, Kurs Otwarcia, Kurs Natychmiastowy, Kurs Ciągły co to jest.

Słownik Kwotowanie Bezpośrednie, Kwota Rynkowa, Kwota Finansowania co to znaczy.